Beroepscode

Gesprekken bij een psycholoog zijn strikt vertrouwelijk. Op het moment dat de behandeling beëindigd wordt dan wordt met u besproken of er en welke informatie naar de huisarts zal gaan. Uw dossier wordt 20 jaar lang bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn.

Mocht u een klacht hebben over de behandeling of de praktijk dan is het belangrijk om daar samen over te praten. Als we er niet uit komen dan kunt u terecht bij mevr. Anne Mos – psycholoog in Bergeijk en tevens klachtenfunctionaris. Mocht uw klacht daar onvoldoende afgehandeld worden dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de NVO (www.nvo.nl).

Het kwaliteitsstatuut kunt u vinden door op de onderstaande link te klikken.

Kwaliteitsstatuut

Privacystatement

De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld naar de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt a 35 euro. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 10 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.